NU Bontang

Struktur PCNU Kota Bontang Masa Khidmat 2019 - 2024


MUSTASYAR

 1. Ir. Slamet Raharjo
 2. Drs. H. Nurali Zuraidi
 3. Sulhan, S.Ag
 4. Drs. H. Burhanuddin, M.M
 5. KH. Mujri
 6. Basri Rase
 7. H. Sektiono
 8. H. Wahyudi
 9. H. Abd. Karim Waris
 10. Sudiyo, S.E., MM
 11. Drs. Dasuki, M.Si
 12. Moh. Subudi
 13. H. Abdul Karim
 14. H. Abdul Haris
 15. Faisal

SYURIAH
Rais: KH. Imam Hambali
Wakil Rais: KH. Moh. Mulkan Adzima, S.Ag
Wakil Rais: Drs. KH. Misbahul Munir, M.Pd
Wakil Rais: KH. Abdul Latif Dahlan
Wakil Rais: KH. Ali Mustofa
Wakil Rais: KH. Agus Riyan Nur, Lc.
Wakil Rais: KH. Irsyad
Wakil Rais: Drs. H. M. Amir Lahuda
Wakil Rais: H. Rahmat Samidi
Wakil Rais: H. Ahmad Suda'i, S.Ag
Wakil Rais: Ir. H. Imam Sugiono
Wakil Rais: H. Muh. Baderi
Wakil Rais: H. Suharto
Wakil Rais: H. Muhammad Isa
Katib: Drs. H. Choirul Rozi, M.Pd
Wakil Katib: H. Hartono, S.Ag
Wakil Katib: Drs. H. Nasruddin

A'WAN:


Lebih baru Lebih lama